Журнал туралы

«Заң және заман» журналы 1996 жылдан бастап шығады. Жарияланым тілдері – қазақ, орыс және ағылшын. Екі айда кемінде бір рет шығады.

Журналда құқық қорғау органдары қызметінің, өзге де мемлекеттік органдардың жеке мәселелері бойынша авторлық материалдар (ғылыми зерттеулердің нәтижелері, ғылыми-білім беру саласындағы алдыңғы қатарлы және инновациялық жетістіктер, практикалық қызмет бойынша талдаулар мен шолулар, құқық қорғау органдарының қызметін жарыққа шығаратын материалдар) жарияланады.

Журналдың меншік иесі болып Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдарының академиясы болып табылады.

Журналдың электрондық нұсқасы zan-zaman.kz. сайтына орналастырылады.

Журналдың негізгі мақсаты – құқық қорғау органдары қызметінің, өзге де мемлекеттік органдардың жеке мәселелері бойынша авторлық мақалалар мен материалдарды жариялау, сонымен қатар заң ғылымдарының және олардың жетістіктерін практикалық қызметке енгізуге бағытталған.

Журнал келесі міндеттерді шешуге қатысады:

- құқық қорғау органдарының қызметін жарыққа шығару;

- Академия қызметкерлері мен жұмысшыларының, білім алушыларының, қазақстандық және шетелдік ғалымдардың, сонымен қатар құқық саласы мамандарының ғылыми-зерттеулер нәтижелерін жария ету; 

- ғылыми-білім мен өзге салаларындағы алдыңғы қатарлы және инновациялық жетістіктерді тарату.

Журнал: құқық қорғау органдарының, арнайы, сот және өзге мемлекеттік органдар қызметкерлеріне, оқытушыларға, ғылыми қызметкерлерге, білім алушыларға және басқа мүдделі тұлғалар мен көпшілік оқырмандарға арналған. 

 

Журнал «Заң және заман» издается с 1996 года. Языки публикации - русский, казахский и английский. Выпускается не реже одного раза в два месяца.

В Журнале публикуются авторские материалы по отдельным вопросам деятельности правоохранительных органов, а также иных государственных органов (результаты научных исследований, передовые и инновационные достижения в научно-образовательной сфере, анализы и обзоры по практической деятельности, материалы, освещающие деятельность правоохранительных органов).

Собственником Журнала является Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 

Электронная версия Журнала размещается на сайте zan-zaman.kz.

 Основная цель Журнала – публикация авторских материалов и статей по отдельным вопросам деятельности правоохранительных и государственных органов, а также направленных на развитие юридической науки и внедрение ее достижений в практическую деятельность.

Журнал участвует в решении следующих задач:

- освещение деятельности правоохранительных органов;

- отражение результатов научно-исследовательской деятельности сотрудников и работников Академии, обучающихся, казахстанских и зарубежных ученых, а также специалистов в области права;

- распространение передовых и инновационных достижений в научно-образовательной и иных сферах;

Журнал ориентирован на широкий круг читателей: сотрудников правоохранительных, специальных, судебных и иных государственных органов, преподавателей, научных сотрудников, обучающихся и иных заинтересованных лиц.

 

СОБСТВЕННИК: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

Редакциялық кеңестің құрамы

Редакциялық кеңестің төрағасы:

1. Ерғали Серікбайұлы Мерзадинов – Академия Ректоры, заң ғылымдарының кандидаты.

Редакциялық кеңестің құрамы:

2. Марат Мұратұлы Ахметжанов – Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары;

3. Исидор Шамилович Борчашвили – Заманауи құқық институтының директоры, заң ғылымдарының докторы, профессор;

4. Тілеу Қасенұлы Жанғарашев – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Төрағасының орынбасары;

5. Сағындық Кемалұлы Жүрсімбаев – заң ғылымдарының докторы, профессор;

6. Капинус Оксана Сергеевна– Ресей Федерациясының Бас прокуратурасы университетінің Ректоры, заң ғылымдарының докторы, профессор;

7. Төлеш Ерденұлы Қаудыров – Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы Сот төрелігі академиясының Ректоры, заң ғылымдарының докторы профессор;

8. Гаухар Рүстембекқызы Рүстемова – Казақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің М.Есболатов атындағы Алматы академиясы Ғылыми-зерттеу орталығының ғылыми қызметкері, заң ғылымдарының докторы, профессор;

9. Болатбек Қабдышұлы Шынарбаев – Челябі мемлекеттік университетінің Қостанай филиалы құқық кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы. 

 

Редакциялық алқа құрамы

Бас редактор:

1. Серік Ғабдоллаұлы Темірболатов – Академия Ведомствоаралық ғылыми-зерттеу институты орталығының бастығы.

Редакциялық алқаның мүшелері:

2. Магомед Магомедзапирович Ақаев – Академия Кәсіби деңгейді арттыру институтының директоры;

3. Асқар Асанханұлы Секішев – Академияның Кәсіби деңгейді арттыру институтының кафедра профессоры;

4. Сырбу Александр Владимирович – Академия Аппараты басқармасының бастығы, заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор;

5. Шәкір Шәмілұлы Шаяхметов – Академия Жоғару оқу орнынан кейінгі білім беру институтының директоры, заң ғылымдарының кандидаты;

6. Гүлнар Қарбайқызы Шушикова – Академия проректоры – Ведомствоаралық ғылыми-зерттеу институтының директоры;

7. Ерұлан Мырзағалиұлы Хасенов – Академия Аппаратының басшысы.

 

Редакция құрамы

1. Камила Мырзабайқызы Айтмұхамбетова – Академия Ведомствоаралық ғылыми-зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері (орыс тіліндегі мәтіннің редакторы);

2. Роза Сәбитқызы Бөбеш – Академия Жоғару оқу орнынан кейінгі білім беру институты кафедрасының аға оқытушысы (ағылшын тіліндегі мәтіннің редакторы);

3. Талдықбай Есмаханұлы Есмаханов – Академия Редакциялық-баспа қызметі бөлімінің аға прокуроры (қазақ тіліндегі мәтін редакторы);

4. Сузанна Төкенқызы Кенжебаева – Академия Редакциялық-баспа қызметі бөлімінің бастығы (орыс тіліндегі мәтіннің редакторы);

5. Нұрғали Берікұлы Рахимов – Академия Жоғару оқу орнынан кейінгі білім беру институты кафедрасының аға оқытушысы (орыс тіліндегі мәтін редакторы); 

6. Динара Кенжебекқызы Сағиева – Академия Кәсіби деңгейді арттыру институтының бас сарапшысы (қазақ тіліндегі мәтіннің редакторы);

7. Бақытжан Жасамұратұлы Сағымбеков – Академия Ведомствоаралық ғылыми-зерттеу институтының жетекші ғылыми қызметкері, LL.М магистрі (ағылшын тіліндегі мәтіннің редакторы).

 

Состав Редакционного совета

Председатель Редакционного совета:

1. Мерзадинов Ергали Серикбаевич – Ректор Академии, кандидат юридических наук.

Члены Редакционного совета:

2. Ахметжанов Марат Муратович – Заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан;

3. Борчашвили Исидор Шамилович – Директор Института современного права, доктор юридических наук, профессор;

4. Жангарашев Тлеу Касенович – Заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

5. Журсимбаев Сагындык Кемалович – доктор юридических наук, профессор;

6. Капинус Оксана Сергеевна – Ректор Университета Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор;

7. Каудыров Толеш Ерденович – Ректор Академии правосудия Верховного Суда Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор;

8. Рустемова Гаухар Рустембековна – научный сотрудник Научно-исследовательского центра Алматинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан им. М.Есбулатова, доктор юридических наук, профессор;

9. Шнарбаев Болатбек Кабдушевич – профессор кафедры права Костанайского филиала Челябинского государственного университета, доктор юридических наук.

 

Состав Редакционной коллегии 

Главный редактор:

1. Темирбулатов Серик Габдуллаевич – начальник Центра Межведомственного научно - исследовательского института Академии.

Члены Редакционной коллегии:

2. Акаев Магомед Магомедзапирович – директор Института повышения профессионального уровня Академии;

3. Секишев Аскар Асанханович – профессор кафедры Института повышения профессионального уровня Академии;

4. Сырбу Александр Владимирович – начальник Управления Аппарата Академии, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор;

5. Шаяхметов Шакир Шамильевич – директор Института послевузовского образования Академии, кандидат юридических наук;

6. Шушикова Гульнар Карбаевна – проректор Академии - Директор Межведомственного научно-исследовательского института Академии; 

7. Хасенов Ерулан Мурзагалиевич – Руководитель Аппарата Академии.

 

Состав Редакции

1. Айтмухамбетова Камиля Мурзабаевна – старший научный сотрудник Межведомственного научно-исследовательского института (редактор текста на русском языке);

2. Бөбеш Роза Сәбитқызы – старший преподатель кафедры Института послевузовского образования Академии (редактор текста на английском языке);

3. Есмаханов Талдыкбай Есмаханович – старший прокурор Отдела редакционно-издательской работы Академии (редактор текста на казахском языке);

4. Кенжебаева Сузанна Тукеновна – начальник Отдела редакционно-издательской работы Академии (редактор текста на русском языке);

5. Рахимов Нургали Берикович – старший преподаватель кафедры Института послевузовского образования Академии (редактор текста на русском языке);

6. Сагиева Динара Кенжебековна – главный эксперт Института повышения профессионального уровня (редактор текста на казахском языке);

7. Сагимбеков Бахытжан Жасамуратович – ведущий научный сотрудник Межведомственного научно-исследовательского института